Hållbarhet

Filosofi

Start where you are. Use what you have. Do what you can. Det är denna filosofi som Baltic anammar i vårt hållbarhetsarbete. Ända sedan 1977 har Baltic arbetat med visionen att alltid ligga i framkant när det kommer till utveckling av marina säkerhetsprodukter med kompromisslös kvalité. Det har gjort oss till en marknadsledande aktör inom vår bransch.

Kompromisslösheten är något som vi nu översätter in i vårt hållbarhetsarbete. Som marknadsledande företag är det viktigt att vi tar kompromisslöst ansvar i hållbarhetsfrågor. Vi är ödmjuka inför den stora uppgiften som står oss tillmötes, och är medvetna om att vi har en lång väg kvar att gå, men vårt hållbarhetsarbetearbete är igång, och det är vi väldigt stolta över.

Transparens

Vi på Baltic arbetar efter att alltid erbjuda vår kunder transparens i de valen vi gör. Att arbeta med hållbarhet har många och svåra aspekter, därför vill vi erbjuda möjligheten att syna oss i sömmarna och uppmanar våra kunder att ställa de tuffa frågorna till oss. På det sättet kan vi utvecklas tillsammans.

Vi vill vara transparanta i de valen vi gör, varför vi gör dem – och varför vi inte kan göra vissa saker.

Strategiska initiativ –

Cirkulär ekonomi – Vår jord kan inte förse oss med oändligt med resurser, därför arbetar Baltic mot en cirkulär ekonomi i vår värdekedja och att göra den mer cirkulär. Våra mål fram till 2026 är att:

50% av våra produkter ska vara tillverkade av återvunnet material fram till 2026

2025 kunna erbjuda produkter tillverkade av 100% återvunnet material.

  • I dagsläget har vi en kollektion som är tillverkad av 100% där standarden tillåter oss. Det innebär en produkt tillverkat av 80% återvunnet material.

Erbjuda våra kunder en second-hand webshop

Erbjuda underhåll och lagning av produkter

Så långt det är möjligt enbart använda återvinningsbara förpackningsmaterial

I största möjliga omfattning källsorterar och återvinner plast, kartong och papper.

Enbart använder oss av myndigheterna godkända företag för återvinning av datorer och annan avfallshantering.

 

Parisavtalet – Baltic arbetar mot att ligga i linje med parisavtalet och sänka våra CO2 utsläpp. Sommaren 2022 skrev Baltic på avtalet med Science Based Targets och tar där med på oss ansvaret att arbeta mot att följa parisavtalet. Genom att ständigt förbättra, effektivisera och förebygga tillverkar vi våra flytvästar med minimal energiförbrukning och låga utsläpp. Detta ska vi åstadkomma genom att:

  • Baltic köper endast el från förnybara energikällor
  • I design- och utvecklingsprocessen är inriktade på ett så effektivt tillvaratagande av råmaterialet som möjligt och därmed minskat spill.
  • Optimerar logistik och reducerar behovet av transporter för minskad produktion koldioxid.
  • Begränsar användningen av elektricitet genom lagring i kall avfuktad miljö och en temperaturpolicy i uppvärmda lokaler.
  • Använder energisparande kontorsmaskiner och lysrör.
  • Så långt det är möjligt enbart använder återvinningsbara förpackningsmaterial
  • I största möjliga omfattning källsorterar och återvinner plast, kartong och papper.

Socialt ansvar – Baltic har en stark hållning när det gäller affärsintegritet, och vi följer internationella riktlinjer definierade av UN Sustainable Development Goals 2030, UN Global Compacts tio principer, “Children’s Rights and Business Principles” (CRBP), OECD:sriktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer om företag och människor rättigheter och UK Bribery Act. Vi fördömer alla former av korruption och bedrägerier och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår verksamhet i alla länder. På samma sätt förkastar vi tydligt barnarbete, tvångsarbete och arbetsvillkor som kan ses som skadligt, kränkande eller direkt farligt.

Baltic följer dessa principer och vill sätta ett internationellt exempel inom hållbar utveckling och ska möjliggöra långsiktig utveckling av samhällen som skapar värde för framtida generationer och genererar välstånd.

Baltic arbetar endast med leverantörer som uppfyller vår Code of Conduct, som bygger på ovan nämnda principer.

FN:s globala mål

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Som ett nationellt/internationellt/marknadsledande(?) företag är det därför även Baltics ansvar att bidra till att uppfylla dessa mål.

Genom vårt arbete mot en cirkulär ekonomi, att ställa hårda krav på oss själva och våra leverantörer samt arbete för att följa Parisavtalet bidrar vi till flera av de globala målen.

Globala målen 1 – Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Mål – God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Mål 5 – Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Mål 7 – Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Mål 8 – Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Mål 9 – En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Mål 12 – Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Mål 13 – Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Mål 14 – Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Solceller

Vårt huvudkontor och lager i Älgarås drivs till 50% med solceller från vår egen anläggning. Anläggningen tas i bruk vinter 2022. Resterande energianvändning kommer från 100% förnybar energi.

Även vårt dotterbolag i England, kommer att installera solceller på sitt kontor och lager under vinter 2022. Solcellsanläggningen kommer att täcka 60% av deras årliga förbrukning, resterande energiförbrukning är 100% förnybar.

Rediscover your Baltic Products

Att hålla produkter vid liv så länge som möjligt har en stor vinning för miljön. Därför erbjuder Baltic möjligheten att laga en produkt som gått sönder, även utanför garantitiden gått ut.  Vi har ett stort lager av reservdelar och duktiga sömmerskor i Älgarås som kan hjälpa dig med din produkt. Det får dock inte ske på bekostnad av din produkts säkerhet och förmåga att rädda ditt liv.

Har du en trasig Baltic produkt? Kontakta oss på info@baltic.se så gör vi en bedömning om det går att laga din produkt.