VÅR FÖRETAGSPOLICY

 

Code of conduct

Baltic har en stark hållning när det gäller affärsintegritet, och vi följer internationella riktlinjer definierade av UN Sustainable Development Goals 2030, UN Global Compacts tio principer, “Children’s Rights and Business Principles” (CRBP), OECD:sriktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer om företag och människor rättigheter och UK Bribery Act.

Baltic har en stark hållning när det gäller affärsintegritet, och vi följer internationella riktlinjer definierade av UN Sustainable Development Goals 2030, UN Global Compacts tio principer, “Children’s Rights and Business Principles” (CRBP), OECD:sriktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer om företag och människor rättigheter och UK Bribery Act.

Vi fördömer alla former av korruption och bedrägerier och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår verksamhet i alla länder. På samma sätt förkastar vi tydligt barnarbete, tvångsarbete och arbetsvillkor som kan ses som skadligt, kränkande eller direkt farligt.

Baltic följer dessa principer och vill sätta ett internationellt exempel inom hållbar utveckling och ska möjliggöra långsiktig utveckling av samhällen som skapar värde för framtida generationer och genererar välstånd.

Baltic arbetar endast med leverantörer som uppfyller vår Code of Conduct, som bygger på ovan nämnda principer.

VÅRA PRINICPER

 

Ingen diskriminering

Det får inte förekomma diskriminering vad gäller anställning, ersättning för utfört arbete, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering baserad på ras, kast, nationell tillhörighet, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

Regelrätt anställningsform

Arbete skall utföras under regelrätta anställningsformer accepterade under nationell och internationell lag.

Barnarbetskraft skall inte användas

Det skall inte förekomma barnarbete eller rekrytering av barnarbetskraft. Ungdomar under 18 år skall inte anställas att utföra arbete i farliga miljöer. Leverantörer och underleverantörer skall vara medvetna om ovan nämnda bestämmelser och agera om barnarbete upptäcks.

Skälig lön och anställningsvillkor

Lön, förmåner och anställningsvillkor skall aldrig understiga minimikrav, såväl nationella som internationella. Arbetstagare skall informeras om deras anställningsvillkor.

Lagar och regler

Leverantörer och dess underleverantörer ska alltid efterfölja de lagar och regler i de länder där de är verksamma. Ställer Baltics Code of Conduct hårdare krav, ska dessa efterlevas.

Ingen kränkande eller inhuman behandling

Psykisk kränkande behandling eller hot om detta, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan art, både verbala och icke verbala samt andra former av förnedrande behandling får inte förekomma.

Säkra, hygieniska och drägliga arbetsförhållanden

En säker och hygienisk arbetsmiljö skall tillhandahållas. Ett fortlöpande arbete för att förhindra olyckor och hälsorisker förknippade med arbetsmiljön skall ske.

Frivillig anställning

Det skall inte finnas tvingad eller ofrivillig arbetskraft. Inte heller skall arbetare tvingas lämna pant eller identitetspapper hos arbetsgivaren och skall dessutom ha möjligheten att efter lagstadgat förhandsmeddelande kunna säga upp sig.

Denna policy skall betraktas som de lägsta krav Baltic Safety Products AB ställer på sin egen och sina leverantörers samt underleverantörers verksamhet. Baltic Safety Products AB verkar också för att kännedom om denna policy och dess innehåll sprids till de anställda hos leverantörer och underleverantörer.

Utgåva 3, 2022-30-30
Baltic Safety Products AB. Älgarås, Sverige