Företagspolicy

Vi tror på etisk handel och tillämpar därför en policy som bygger på principer och grundläggande rättigheter som definierats av Förenta Nationerna (FN), International Labor Organization (ILO) samt Ethical Trading Initiative (ETI).

 

Med policyn säkerställer vi, så långt det är praktiskt genomförbart och rimligt, att vi själva, våra leverantörer och underleverantörer tar detta ansvar. Policyn omfattar:

Säkra, hygieniska och drägliga arbetsförhållanden

En säker och hygienisk arbetsmiljö skall tillhandahållas. Ett fortlöpande arbete för att förhindra olyckor och hälsorisker förknippade med arbetsmiljön skall ske.

 

Frivillig anställning

Det skall inte finnas tvingad eller ofrivillig arbetskraft. Inte heller skall arbetare tvingas lämna pant eller identitetspapper hos arbetsgivaren och skall dessutom ha möjligheten att efter lagstadgat förhandsmeddelande kunna säga upp sig.

 

Barnarbetskraft skall inte användas

Det skall inte förekomma barnarbete eller rekrytering av barnarbetskraft. För definitionen av barn hänvisas till ILO´s Minimum Age Convention no. 138. Ungdomar under 18 år skall inte anställas att utföra arbete i farliga miljöer. Leverantörer och underleverantörer skall vara medvetna om ovan nämnda bestämmelser och agera om barnarbete upptäcks.

 

Skälig lön och anställningsvillkor

Lön, förmåner och anställningsvillkor skall aldrig understiga minimikrav, såväl nationella som internationella. Arbetstagare skall informeras om deras anställningsvillkor.

 

Skäliga arbetstider

Såväl arbetsdagens längd som den totala arbetstiden per månad skall aldrig överstiga nationella eller internationella lagar och maximikrav.

 

Regelrätt anställningsform

Arbete skall utföras under regelrätta anställningsformer accepterade under nationell och internationell lag.

 

Ingen diskriminering

Det får inte förekomma diskriminering vad gäller anställning, ersättning för utfört arbete, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering baserad på ras, kast, nationell tillhörighet, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

 

Ingen kränkande eller inhuman behandling

Psykisk kränkande behandling eller hot om detta, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan art, både verbala och icke verbala samt andra former av förnedrande behandling får inte förekomma.

 

Denna policy skall betraktas som de lägsta krav Baltic Safety Products AB ställer på sin egen och sina leverantörers samt underleverantörers verksamhet. Baltic Safety Products AB verkar också för att kännedom om denna policy och dess innehåll sprids till de anställda hos leverantörer och underleverantörer.

Utgåva 2, 2016-01-19
Baltic Safety Products AB. Älgarås, Sverige