Miljöpolicy

Vi älskar att vara utomhus och är fokuserade på att vår verksamhet ska vara så skonsam för miljön som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att minska belastningen på miljön och spara på jordens resurser, bland annat genom att tillverka våra flytvästar på ett så hållbart sätt som möjligt.

 

Genom att ständigt förbättra, effektivisera och förebygga tillverkar vi våra flytvästar med minimal energiförbrukning och låga utsläpp. Detta sker genom att vi:

Endast köper el från vind- och vattenkraft.

I design- och utvecklingsprocessen är inriktade på ett så effektivt tillvaratagande av råmaterialet som möjligt och därmed minskat spill.

 

Tillämpar intentionerna i Montrealprotokollet och dess tillägg genom att ej använda material, maskiner eller apparater som innehåller ämnen vilka bryter ner ozonskiktet.

 

Ej använder produktions- eller lagringsmetoder som bidrar till växthuseffekten genom användning av kolvätebaserade bränslen.

 

Minimerar användningen av material som vid förbränning skapar miljöfarliga gaser.

 

Optimerar logistik och reducerar behovet av transporter för minskad produktion koldioxid.

 

Begränsar användningen av elektricitet genom lagring i kall avfuktad miljö och en temperaturpolicy i uppvärmda lokaler.

 

Använder energisparande kontorsmaskiner och lysrör.

 

Så långt det är möjligt enbart använder återvinningsbara förpackningsmaterial

 

Enbart använder av myndigheterna godkända företag för återvinning av datorer och annan avfallshantering.

 

I största möjliga omfattning källsorterar och återvinner plast, kartong och papper.